مطالعه حادثه انسداد موضعی مسیر جریان در مجتمع سوخت گرم راکتور قدرت با استفاده از کد RELAP5

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0