بررسی حادثه شکست ناشی از خزش لوله های مولد بخار نیروگاه تحت فشار ازنوع وستینگهاوس با استفاده از کد MELCOR

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0