حذف منگنز از محلول آبی با استفاده از غشا نانوفیلتراسیون پلیاترسولفون/پلی وینیل پیرولیدون: بررسی اثر درصد پلیمر، پلی وینیل پیرولیدون و غلظت یون منگنز

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0