ارزیابی احتمالاتی ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر در پی رویداد خاموشی اضطراری رآکتور با استفاده از کد محاسباتی RISK SPECTRUM

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (635.2 K)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0