ارزیابی ریسک و تحلیل مهمترین روند حادثه شکست خط بخار در داخل محفظه ایمنی برای یک نیروگاه نوعی PWR

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0