آنالیز حادثه SBO در راکتور 1000/446-VVER با استفاده از کد RELAP5/SCDAP

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0