جذب انرژی لیزر در پلاسمای مغناطیده و برخوردی The absorption of laser energy in magnetized and collisional plasma

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0