بررسی روش های اندازه گیری و نحوه توزیع شار نوترونی در قلب نیروگاه بوشهر با استفاده از نتایج تست های راه اندازی و مقایسه با نتایج شبیه سازی کد MCNPX

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0