بررسی روش های اندازه گیری و نحوه توزیع شار نوترونی در قلب نیروگاه بوشهر با استفاده از نتایج تست های راه اندازی و مقایسه با نتایج شبیه سازی کد MCNPX
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.31 MB)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0