بررسی تئوریک خواص ساختاری و انرژتیک لایه نازک ناهمگون TiN/Zr با استفاده از نظریه تابعی چگالی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0