محاسبه دز جذبی تیروئید در پرتو درمانی سرطان سینه توسط کد MCNPX و مقایسه آن با نتایج نرم افزار طراحی درمان سه بعدی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0