ارزیابی احتمالاتی ایمنی حادثه شکست لوله های مولد بخار در نیروگاه هسته ای بوشهر با استفاده از نرم افزار SAPHIRE

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0