نیمه عمر واپاشی آلفای هسته های سنگین فرد-فرد با استفاده از مدل مجاورت وابسته به

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0