1 بررسی تولید سیکلوترونی رادیو ایزوتوپ اسکاندیم-?? طی کانال واکنش ca48(p,2n)sc47 از طریق شبیه سازی مونت کارلو

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0