شبیه سازی ترموهیدرولیک کانال داغ قلب راکتور سریع موج رونده twr با استفاده از ANSYS CFX افزار

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0