بررسی تاثیر ابعاد سلول بر S-value به کمک کد شبیهسازی Geant4-DNA

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0