بهینهسازی مجموعه شکل دهنده طیف در روش BNCT جهت درمان تومورهای سطحی توسط چشمه فوتونوترون با استفاده از کد شبیه سازی MCNPX

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0