مطالعه تاثیر افت فشار شدید بر تغییزات شار جرمی در مجتمع سوخت داغ در قلب راکتور vver-1000 با استفاده از پدیده آکوستیک

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0