مطالعه تئوری سطح مقطع واکنشهای Pr(?,xn)140,139,138m,gPr141 و نسبت بهره ایزومریِ m,gPr138 در واکنش فوتوهستهایِ Pr(?,3n)141

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0