بررسی اثر تابش گاما بر توزیع حفرههای پودر اکسید آهن هماتایت با استفاده از طیف سنجی طول عمر نابودی پوزیترون) PALS(

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0