بررسی و اندازه گیری دقت نرم افزارهای طراحی درمان ریه و استخوان موجود در ایران به وسیله فانتوم انسانگونه
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
کارشناس مسئول بخش تصویربرداری بیمارستان شهید مدرس- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
چکیده
کلیدواژه ها