بررسی قابلیت ژل NIPAM برای دزیمتری درمان تومورهای سر و گردن به روش BNCT با استفاده از کد مونت کارلو

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0