ارزیابی درصد دز جذبی ارگان های حساس در درمان تومورهای سر و گردن به روش BNCT و رادیوتراپی توسط کد MCNPX

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0