بررسی اثر شعاع و ارتفاع نوار اندازه گیری در تعیین سرعت پرواز در طیف نگاری هوابرد مبتنی بر اندازه گیری اکتیویته طبیعی نا شی از U ،K و Th

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
چکیده
کلیدواژه ها
0