شبیه سازی کامل و بررسی انواع حوادث از دست دادن جریان خنک کننده (LOFA) در راکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از کد RELAP5/MOD 3.2

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
گروه پژوهشی راکتور، پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
کلیدواژه ها
0