بررسی و تحلیل رفتار حرارتی میله سوخت و انتشار گازهای شکافت درون آن برای راکتور 1000-VVER بوشهر در کد 3-FRAPCON در Burnup بالا

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0