بررسی مدلهای مختلف انتشار گازهای ناشی از شکافت درون میله سوخت در کد FRAPCON-3
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.05 MB)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0