بررسی کد PARS در تحلیل سوخت راکتورهای هسته ای و بررسی تغییرات لازم برای تعمیم آن به راکتور 1000-VVER بوشهر

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0