بررسی اثر تابش نوترون سریع بر توزیع حفرههای نانو پودرهای فریت نیکل با استفاده از طیف سنجی طولعمر نابودی پوزیترون)PALS(

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0