بهینه سازی پارامترهای آشکارساز گایگرمولر غوطهورشده در آب با استفاده از شبیه- سازی به وسیلهی کد MCNPX

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0