انجام کالیبراسیون بازده آشکارساز HPGe به صورت تجربی و شبیه سازی با استفاده از MCNP و شبیه سازی چشمه دیسکی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0