انجام کالیبراسیون بازده آشکارساز HPGe به صورت تجربی و شبیه سازی با استفاده از MCNP و شبیه سازی چشمه دیسکی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
عضو هیئت علمی پژوهشگاه، رادیو ایزوتوپ و رادیو دارو
چکیده
کلیدواژه ها