بررسی اثر افزودن نانوکامپوزیت گرافن/اکسیدآهن بر روی قدرت جذب نانو الیاف پلیاکریلونیتریل در حذف یون کادمیوم از محلولهای آبی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0