طراحی نانوکامپوزیت نانومیلههای هسته/پوستهی سرب اکسید-آلومینیوم اکسید پخش شده در بستر پلیاستر به عنوان حفاظ در برابر پرتوهای گاما و الکترون

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0