ساخت استانداردهای کاربید بور حاوی کربن آزاد جهت کالیبراسیون واندازه گیری کمی با دستگاه پراش اشعه ایکس) QXRD(
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (997.72 K)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0