تفکیک و شناسایی مواد موجود در کانتینرها با استفاده از دستگاه های پایش اشعه X با انرژی های بالا و دوگانه

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0