مطالعه تأثیر تشعشعات مجاز ایکس بر غلظت پلاسمایی روی و مس در کارکنان رادیولوژی)مطالعه موردی: بیمارستان شرکت نفت تهران(

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0