محاسبه میزان تغییر شکل هشت قطبی ایزوتوپ های کلسیم وکروم و بررسی تاثیر آن بر رفتار آماری هسته ها

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0