اثر پرتودهی گاما بر کیفیت میکروبی سبزیجات برگی تازه
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
گروه پژوهشی پرتوفراوری و دزیمتری- پژوهشکده کاربرد پرتوها- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
کلیدواژه ها