توسعه کتابخانه فانتوم های محاسباتی در گروه بزرگسالان بر مبنای شاخصهای انتروپومورفیک

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0