محاسبه دز ذرات ثانویه در پروتوندرمانی سرطان غده تیموس با استفاده از ابزار مونت MCNPX و کد GEANT4 کارلوی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0