بررسی گسیل پروتون و واپاشی آلفا در هسته های دارای کمبود نوترون

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها