محاسبه ی شعاع مدار چرخش الکترون در شتابدهنده ی بتاترون 2 مگاالکترون ولتی با استفاده از روابط پایداری و نرم افزار کامسول

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0