مهندسی کنترل نشتی میله های سوخت هسته ای به روش آنالیز و بررسی منحنی تغییرات میزان سوختن سوخت هسته ای )Burn Up(، در طول یک سیکل بهره برداری
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (2.4 MB)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0