حل هامیلتونین هستههای سنگین در گذار گروه جبری *Su(3)?Su(3)

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.51 MB)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0