برآورد دوز جذبی ژل MAGIC-f در پرتودرمانی به روش سی تی اسکن نوری و مقایسه با MRI و شبیه سازی مونت کارلو

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0