ارائه یک مدل ریاضی دوفازی برای جریان رو به پایین در یک کانال داغ

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0