محاسبات میکرودوزیمتری در نوترون تراپی با گادولینیوم و تخمین تاثیر بیولوژیکی نسبی دوز گادولینیوم با کمک ابزار4Geant
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.05 MB)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0