مقایس? انرژی هست? تغییر شکل یافته بر طبق دو مدل قطره مایع)ارتعاشی( و مدل نیلسون با مقادیر تجربی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0