بررسی مونت کارلوی مقدار دز حاصل از تابش نوترون و فوتون در فانتوم کروی ICRU و تعیین ضریب توزین پرتو نوترون

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0