تأثیر برانگیختگی های چند فونونی روی سطح مقطع همجوشی واکنش Ca+96Zr40 در انرژی های نزدیک سد کولنی با استفاده از پتانسیل اپتیکی در کانالهای کوپل شده

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0