بررسی تاثیر موجودی گاز داخل ماشین بر زمان تعادل غلظت ایزوتوپ اورانیوم در زنجیره های دو جزیی سانتریفیوژ گازی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (993.23 K)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0